دپارتمان کشاورزی

دپارتمان کشاورزی:

این دپارتمان توانسته است با توجه به همکاری شرکت کیهان تجارت قائم با شرکت موتورسازان به عنوان بزرگترین تولید کننده موتورهای کشاورزی در ایران و تامین صد درصد محصول بوش سیلندر این مجموعه سهم بزرگی از بازار خدمات پس از فروش را نیز در اختیار داشته باشد. توسعه سبد محصولات و اضافه شدن کیت کامل و سایر قطعات موتوری به آن از برنامه های آتی این دپارتمان تعریف شده است.

نام محصول (بوش)
کد محصول
جاندیر 102
جاندیر 106
32124301
پرکینز 031
32117201
پرکینز 3135X033
32191201
پرکینز 42480352
32227202
پرکینز 31358323
32193101
پرکینز 041
32119201
پرکینز 063
32120201
پرکینز 346
32118201
پرکینز 101
32120202
پرکینز 31358393
32193209
پرکینز1+ 31358393
32193204
پرکینز1.5+ 31358393
32193205
پرکینز 31358394
32193211
پرکینز 4/40
322 01 201
پرکینز 042
32193206
پرکینز 062
32193203
پرکینز 031(OD103/3)
32117203
پرکینز 031(OD104/3)
32117202
پرکینز 3135p001
32230103
رومانی
32127201
پرکینز 352 (سفارش ویژه)
32193207
پرکینز 352 (سفارش ویژه)
32193210