چه عواملی سبب ایجاد سوراخ شدگی در بوش سیلندر می شود؟

Perforation- and-cylinder-capitulation

کاویتاسیون یا حفره زایی جزو عیوبی است که در برخی از بوش ها به وجود می آید.

مشکل حفره زایی برخلاف تصور عمومی که علت آن را بکارگیری مواد ضعیف و جنس بوش سیلندر می دانند، ایجاد نمی شود بلکه در واقع علت اصلی پدیده کاویتاسیون در اثر ارتعاشات ناشی از نیروهای جانبی پیستون به دیواره بوش در ناحیه آبگرد می باشد.

چنان که فیلم شبیه سازی این فرایند نشان می دهد:

مرحله اول:

حین حرکت رفت و برگشت دیواره بوش به داخل آب واترژاکت بین ستون آب و دیواره خارجی بوش خلا ایجاد می شود، فضای خلا به وجود آمده باعث ایجاد حباب به دلیل افت فشار استاتیک موضعی مایع خنک کننده نسبت به فشار بخار مایع داخل موتور می شود.

 مرحله دوم:

همانطور که در فیلم با جزئیات بیشتر نشان داده می شود تخریب سطحی در دیواره خارجی بوش اتفاق می افتد. برگشت ستون آب به سمت دیواره باعث ترکیدن حباب ها و ایجاد جریان جت آب به سمت دیواره و کندگی مواد از سطح خارجی بوش می شود.

 ادامه روند فوق با افزایش میزان کارکرد موتور موجب گسترش و عمیق تر شدن حفره ها و نهایتاً سوراخ شدگی بوش می شود.