علل ترک خوردگی و شکستگی فلنج بوش سیلندر

علل ترک خوردگی و شکستگی فلنج بوش سیلندر

علل شکستگی فلنچ بوش

بوش های سیلندر می توانند در اثر برخورد با یک جسم سخت و یا افتادن از ارتفاع ترک بردارند این ترک های میتوانند با چشم مسلح و یا غیر مسلح دیده شوند که در بدنه بوش گسترش پیدا کرده است.
تر کهای زیر فلنج عمدتا حین مونتاژ بوش در پوسته موتور و یا بستن پیچهای سرسیلندر ایجاد می شوند و با دقت های اندک حین جمع کردن موتور می توانیم از این اتفاق جلوگیری کنیم.
این ترک ها به دلیل پیچش فلنج بوش ها و افزایش تنش های پیچشی در گاه زیر لبه بوش ها ایجاد می شود که در زیر به عواملی که باعث این اتفاق می افتد می پردازیم:

1- عدم تعامد سکوی نشیمن بوش ها در پوسته موتور:

break-cylinder-liner-2020
2- تمیز نبودن محل نشیمن سکو در برخی قسمت ها :

break-cylinder-liner-02-2020

3- قرار گیری اشتباه واشر سرسیلندر یا استفاده از واشر با ضخامت نادرست :

break-cyilinder-03

4- گوشه های تیز در لبه های سکوی نشیمن :

5- اگر از پرس برای جازنی بوش ها داخل سیلندر استفاده میشود حتما صفحه فلزی صلبی بین بوش و پرس استفاده شود در صورت خم شدن صفحه زیر پرس فشار مضاعفی به فلنج بوش اعمال خواهد شد:

6- اعمال فشار زیاد حین جازنی بوش مخصوصا در بوش های خشک نیمه تمام و تمام باعث ایجاد ترک در ناحیه زیر لبه فلنج خواهد شد که به تدریج بعد از کار کرد موتور باعث شکستن و بریدن کامل آن خواهد شد :

توجه 1 :

بایستی توجه داشت که در جازنی لاینر های خشک در پوسته موتور در صورت نیاز به روغنکاری جهت سهولت جازنی ، فقط داخل سیلندر روغنکاری شود و از روغن زدن به پشت بوش ها خود داری شود در صورتی روغنکاری پشت بوش ها حین جازنی روغن از پشت بوش ها جمع میشود و فشار جازنی افزایش می یابد و روغن در محل سکو جمع میشود و از نشستن کامل لبه بوش بر روی سکو جلوگیری میکند در جازنی بوش های خشک باید بوش و بدنه انطباق کامل داشته باشد و تبدیل به یک قطعه واحد شود.

توجه 2 :

در حین جازنی بوش ها در صورت نیاز به اعمال فشار بیش از حد معمول فرایند مونتاژ را متوقف و علت را جستجو کنید و از اعمال فشار زیاد خود داری کنید اینکار به ایجاد و گسترش ترک در زیر لبه خواهد انجامید.

توجه 3 :

پس از جازنی بوش ها و قبل از بستن پیچهای سرسیلندر از یک فیلر نازک و خط کش برای کنترل میزان برآمدگی بوش ها در دو جهت عمود برهم استفاده کنید در صورت مغایرت 0.03 تا 0.04 میلیمتری از ادامه مونتاز خود داری و دلیل را جستجو کنید .

توجه 4:

در صورتی که سرسیلندر به صورت یکپارچه و یک تکه برای کل سیلندر ها طراحی شده است همه بوش ها از کف سیلندر باید به یک میزان برآمدگی داشته باشند در غیر اینصورت با نشتی آب و یا و ترک در یک خانه از سیلندرها مواجه خواهید شد.

توجه 5:

قبل از جازنی بوش ها از دوپهنی غیر مجاز سیلندر ها اطمینان پیدا کنید ودر بوش های تمام ( داخل هونینگ) پس از جازنی بوش ها اقدام به ساعت زنی داخل بوش و اندازه گیری دوپهنی نمایید و از صحت کامل جازنی اطمینان پیدا کنید در صورت تجاز از حد مجاز حتما دلیل را بررسی نمایید.

منبع:

گروه صنعتی قائم

 

English