چشم انداز:

در برنامه 5 ساله فعالیت شرکت کیهان تجارت قائم، چشم انداز فعالیت گسترش حوزه صادرات مجموعه با افزایش تیراژ و تنوع محصولات صادارتی و رسیدن ارزش صادارت به ۲۰ درصد فروش مجموعه قائم است

ماموریت:

بر اساس مدل تجاری این شرکت ماموریت ما توزیع قطعات تولید شده در شرکت های گروه صنعتی قائم و سایر تولید کنندگان کشور در بازارهای بین المللی و تامین قطعات مورد نیاز بازار داخلی قطعات خودرو مطابق با استاندارد های صنایع خودروسازی کشور است